Seminarium
Rapport

Rapport från ett forskningsseminarium

2021-03-30

Onsdagen den 25 mars 2021 arrangerade Bidragsstiftelsen DHR ett webbaserat seminarium om kunskapsbehov och forskning.

Onsdagen den 25 mars 2021 arrangerade Bidragsstiftelsen DHR ett webbaserat seminarium om kunskapsbehov och forskning. Ett femtontal särskilt inbjudna gäster deltog för att diskutera forskning och kunskapsbehov inom funktionshinderområdet med särskilt fokus på rörelsehinder. Vice ordförande för DHR-bidragsstiftelsen, Yvonne Björkman, inledde seminariet, hälsade välkommen och pekade på styrelsens ambition att i framtiden även satsa på att ge stöd till kvalificerad forskning. Tre olika presentationer gjordes och därefter följde en livlig debatt kring frågeställningar som väcktes under presentationerna.

Professor Magnus Tideman inledde med en genomgång av en aktuell rapport, ”Övergången från ung till vuxen med funktionsnedsättning – en kunskapsöversikt”. Rapporten är en systematisk genomgång och redovisning av det vetenskapliga kunskapsläget när det gäller övergången från ung till vuxen när man har en funktionsnedsättning.

Därefter redovisade doktoranden Karolina Gajnok en lägesrapport från ett avhandlingsprojekt, ”I teori och praktik – rättigheter och villkor för kvinnor med rörelsehinder i Sverige och Ungern.” Studien består bland annat av en serie intervjuer med kvinnor med rörelsehinder i både Sverige och Ungern. På grund av den pågående pandemin har det ännu inte gått att komma till Ungern för att genomföra de intervjuer som ska göras på plats men utsikterna ser bättre ut inför kommande höst.

Den avslutande presentationen stod PeO Hedvall för. Som docent och ämnesföreträdare på institutionen för designvetenskaper vid universitetet i Lund har PeO Hedvall under lång tid bland annat ägnat sig åt de offentliga rummens designmässiga utformning. Rubriken för presentationen var, ”Universell design – utformning av produkter, tjänster och miljöer som är användbara för alla.” I en tankeväckande presentation visades hur design av offentliga rum, trots sina goda intentioner, kan bli exkluderande när man inte redan från början i den tidiga planeringen av tillgänglighet tänker in alla.

I den efterföljande diskussionen fanns en stor enighet om att det inte råder brist på goda och kreativa forskningsidéer. Man var också överens om att det finns stora svårigheter att hitta finansiering till intressant forskning. De stora statliga forskningsråden prioriterar sällan forskning inom funktionshinderområdet, särskilt svårt tyckes det vara när det gäller forskning med beteendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga förtecken.

Här välkomnades samfällt Bidragsstiftelsen DHR:s initiativ och ambition att för framtiden också satsa på kvalificerad forskning.

Jan-Håkan Hansson
Moderator för seminariet