Man och pojke i rullstolar spelar tennis
Rapport

Verksamhetsåret 2020

2021-09-13

Läs en summering av Bidragsstiftelsens arbete under 2020, då vi från våra totalt 20 olika stiftelser givit vi bidrag till personer med nedsatt rörelseförmåga.

Bidragsstiftelsen DHR har enligt stadgarna till uppgift att ”mottaga och förvalta de medel som tillfaller stiftelsen samt att med de erhållna medlen främja vård av behövande rörelsehindrade, och vård, fostran samt utbildning av rörelsehindrade barn och ungdomar, även som vetenskaplig forskning och undervisning inom rörelsehinderområdet”.

Här är en summering av verksamhetsåret 2020:

Bidrag till sökande med rörelsehinder
Från våra totalt 20 olika stiftelser ger vi bidrag till personer med nedsatt rörelseförmåga. Det kan handla om pengar till utbildning, en resa, något hjälpmedel, specialanpassat sportredskap eller något annat som samhället inte står för. Totalt inkom under året 370 bidragsansökningar.

Bidrag till forskning om funktionsnedsättning
För många personer med funktionshinder är hjälpmedel för det dagliga livet av stor betydelse. Bidragsstiftelsen verkar för ökad forskning och bättre hjälpmedel. Tillsammans med Uppfinnarföreningen genomför vi varje år en tävling där vi efterlyser nya idéer till hjälpmedel för att underlätta vardagen för människor med funktionsvariation. Tillsammans med Ersta Sköndal Bräcke högskola, har Bidragsstiftelsen finansierat en gästprofessur för Magnus Tideman som forskar med huvudsaklig inriktning på hur förändringar av och i välfärdssamhället påverkar marginaliserade grupper. Vi finansierar också doktorandstudier för Karolina Gajnok (högskolan i Halmstad).

Samverkan med handikappidrotten
Under året så har Bidragsstiftelsen sponsrat idrotten för att främja rörelse och idrottande bland människor med funktionsnedsättning. Golv, tennis, wakeboard och alpint är några av idrotterna som vi stöttat genom bidrag till lokal verksamhet.

Fortsatt satsning på kommunikation och digitalisering
Stiftelsen har sedan ett par år tillbaka inlett ett arbete kring kommunikation. Syftet är att öka stiftelsens kännedom samt att få in fler och bättre ansökningar. Detta arbete sker främst genom sociala kanaler där vi kommunicerar för att sprida kännedomen om möjligheterna att söka bidrag från Bidragsstiftelsen.

2020 var också första året som erbjöd möjligheten att ansöka digitalt via hemsidan. Detta är också ett led i arbetet med att få fler ansökningar av högre kvalitet.